Hírlevél feliratkozás

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A P&P Tours Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-001130, székhely: 8640 Fonyód, Szent István u. 5., adószám: 10431791-2-14, bankszámlaszám: 10403947-39410265-00000000, M.K.E.H. eng. szám: U-000916, tel: 06-85/362-125. Az Utazásszervező a működéséhez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepével kötött szerződést.)– a továbbiakban Utazásszervező - által szervezett utazások, illetve az Utazásszervező és az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő utas (a továbbiakban Utas) között létrejött jogviszony (utazási szerződés) tekintetében a Ptk., az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.), valamint 281/2008 Korm. Rendeletek (a továbbiakban: R.) vonatkozó rendelkezéseinek keretei között a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) rendelkezései irányadók azzal, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseitől az Utas számára kedvezőbb feltételeket az utazási szerződésben illetve annak Utazási szerződést kiegészítő részében felek kiköthetnek:

 

1. Az Utazásszervező és az Utas között utazási szerződés akkor jön létre, amennyiben a szolgáltatást Utas írásban megrendeli, az előleget megfizeti, és nyilatkozik az ÁSZF elfogadásáról, az Utazásszervező pedig a megrendelést írásban visszaigazolja/elfogadja/nyilvántartásba veszi. Az Utazásszervező a szerződés egyik példányát köteles az utasnak átadni.

 

2. Az Utazásszervező minden általa szervezett utazásról vagy az utas egyedi igényei szerint szervezett utazásról köteles az Utasnak részletes tájékoztatást nyújtani (programfüzet, tájékoztató). E tájékoztatásban Utazásszervező legalább az alábbiakat közzéteszi:

- az Utazásszervező nevét, székhelyét, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által történt nyilvántartásba vétel számát, telefonszámát

- Az úti célt, az útvonalat, a tartózkodási helyeket, a szálláshely helyét, típusát – a főbb jellemzőinek meghatározásával –,

- a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatát; ha a szálláshely szerinti ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, úgy az erre vonatkozó figyelemfelhívást,

- az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és időpontját, az útitervben szereplő, indulási és érkezési időpontokat és helyeket,

- az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, ideértve az utazásszervező által szervezett, a részvételi díjban benne foglalt fakultatív programokon való részvétel feltételeit,

- a részvételi díj forintban meghatározott összegét, mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet,

- a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek forintban meghatározott összegét,

- az ezek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívást, valamint azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját,

- a befizetendő előleget és az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj fennmaradó része megfizetésének rendjét,

- a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzőit és kategóriáját, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást,

- a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, továbbá azt a határidőt, ameddig az utazásszervező az utazásnak a legalacsonyabb létszám el nem érése okán történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles

- és a vízumkötelezettségre, az Utazásszervező által általánosan ismert egészségügyi előírásokra, valamint a célországban jellemző éghajlatra, életmódra, étkezésre, közlekedési és egyéb helyi szokásokra vonatkozó szabályokat.

 

3. Az utazási csomag tartalma: az Utazásszervező által kiadott utazási ajánlat (programfüzet, tájékoztató), akciós ajánlat, a megrendelő lap az Utas által esetlegesen megjelölt kérésekkel és az Utazásszervező írásos visszaigazolása. Az utazási ajánlatban (programfüzet, tájékoztató), az akciós ajánlatban, a megrendelő lapban és a visszaigazolásban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Utas – a megrendelő lap aláírásával egyidejűleg - kijelenti, hogy az Utazásszervező által kiadott utazási ajánlatban (tájékoztatóban) és jelen szerződés egyéb, fent felsorolt mellékleteiben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. Az Utazásszervező az általa kiadott programfüzetben (utazási ajánlat) közöltektől eltérhet, amennyiben a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az utassal – igazolható módon – közli. Az utazási ajánlatban történt változásokról az Utazásszervező írásban köteles tájékoztatni az utast. Amennyiben a változás az utazási szerződés megkötését követően következik be, úgy az utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől jogosult a szerződéstől elállni, amely döntését haladéktalanul – de legkésőbb 2 munkanapon belül - köteles az Utazásszervező tudomására hozni. Az utas ebben az esetben igényt tarthat az eredetivel azonos helyettesítő szolgáltatásra, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van. Amennyiben erre nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat haladéktalanul visszafizetni az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal együtt, valamint megtéríti az utasnak az elállás következtében felmerült kárát. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az utasnak kifizethető kártérítés összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozzák.

 

4. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az utas által megrendelt szolgáltatások Utazásszervező által írásban történt visszaigazolása esetén lép hatályba. Az előlegfizetésre vonatkozó részleteket az Utazásszervező visszaigazolása tartalmazza. Amennyiben az utas az előleg befizetésével egyidejűleg ún. útlemondási biztosítást kötött, úgy a Biztosítótársaság a lemondásból eredő kötbérköltség 80%-át megtéríti. Az utas nem követelheti az Utazásszervező szervezési díjának visszatérítését.

 

5. Az utas a megrendelő lap aláírását és annak visszaigazolását követően, vagy egyéb esetben utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás elindulása előtt 30 nappal esedékes. A fizetendő részvételi díj előleg az utazás részvételi díjának 40%-a (belföldi nyaralóházak esetében 20 %-a). Az utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezheti. A részvételi díj előleg megfizetett összege teljes mértékben visszajár az utasnak, ha az utazás az Utazásszervező érdekkörében felmerült bármely okból hiúsul meg.

 

6.

a) A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt az Utazásszervező a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti.

A díjemelés indokát és mértékét az Utazásszervező az utassal írásban közli. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül dönthet az utazási szerződéstől történő elállásról és erről haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni, aki az összeget teljes egészében visszatéríti, a visszatérítés időpontjáig járó törvényes kamattal együtt. Az utast ebben az esetben is megilleti jelen szerződés 7. pont a) alpontjában meghatározott elállási jogosultság.

b) Az utazás kezdő és befejező napja nyaralási napnak számít abban az esetben is, ha a menetrend következtében az időtartam/időpont nem képez egy teljes naptári napot.

 

7. Az Utazásszervező az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal az utazási szerződéstől elállhat. Amennyiben az utazás megkezdését megelőző 30. napig az Utas elmulasztja a teljes részvételi díj megfizetését, az Utazásszervező külön értesítés nélkül szintén elállhat a szerződéstől, és azt tárgytalannak tekintheti. Ebben az esetben az Utazásszervező nem köteles visszafizetni az utazási szolgáltatás ellenértékeként addig befizetett díj összegét. Megilleti az elállás joga az Utazásszervezőt abban az esetben is, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény (a célországban bekövetkezett – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságát veszélyeztető – politikai esemény, valamint természeti csapás) veszélyezteti. Ha az Utazásszervező a szerződéstől eláll, az alábbiakra jogosult az utas:

a) az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a különbözetet az utasnak megtéríteni.

b) követelheti a teljes befizetett díj visszafizetését és a díj után járó törvényes kamat megfizetését. Ha az Utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az Utazásszervező a fentiekben foglaltakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha

a) az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető, avagy általa nem befolyásolható ésszerűen el nem hárítható külső körülmény merül fel, amely a szerződés megkötésekor nem látott és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem is láthatott előre (vis maior esete) vagy

b) a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és erről az utast az utazás megkezdését 15 nappal megelőzően írásban tájékoztatta.

 

8. Amennyiben az Utazásszervező az utazás feltételeit a szerződéskötés után rajta kívül álló okból lényegesen meg kívánja változtatni (pl. az utazás időpontjának megváltozása, az eredeti ajánlathoz képest alacsonyabb kategóriájú szálláshely biztosítása, ha a meghirdetett programokat és kirándulásokat nem lehet teljes körűen megtartani, stb.), az utas a változás közlésétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől elállhat. Az elállás jogkövetkezményeire a 7/a., b. pontban foglaltak irányadók. Nem minősül a szerződés lényeges változtatásának, ha az Utazásszervező az egyes részszolgáltatásokat kényszerű okokból megváltoztatta, vele azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást biztosított.

 

9. Ha az utas nem az előző pontokban felsorolt okok miatt, az utazás megkezdése előtt: 60 és 30 nap között 10 %, de 29 és 15 nap között 25 %, 14 és 7 nap között 50 %, 7 napon belül 100 % kötbért köteles megfizetni.

 

10. A 9. pont esetében indokolt visszafizetés az utas szerződéstől való elállásától számított 15 napon belül történik.

 

11. Az utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik.

Az Utas kijelenti, hogy az útra vonatkozó utazási feltételeket átvette és elfogadta. Egyben yilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében, vagy adóalanyként, de a saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe.

 

12. Az utazási szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Utazásszervező felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha

a) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy

b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

c) vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény – háborús események, sztrájkok, nagyobb erőhatalom, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok –, amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.

Az Utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét jelen szerződésben a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

 

13. Az Utazásszervező a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.), vagy közvetítője útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

a) Ha az Utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az Utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

b) Amennyiben az utas a szolgáltatások bármelyikét kifogásolja, köteles ezt a telepített idegenvezetővel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, aki köteles jegyzőkönyvet felvenni, melyben saját véleményét is mellékeli és ennek egy példányát köteles az utasnak átadni. Az idegenvezető erről az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatja és a szükséges intézkedéseket megteszi. Az utas a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét hazaérkezését követően haladéktalanul, legfeljebb a hazaérkezését követő 8 (nyolc) napon belül köteles a fenti módon felvett jegyzőkönyv becsatolásával együtt az Utazásszervezőhöz írásban bejelenteni. A kárigény bejelentésére nyitva álló 8 napos határidő utas általi elmulasztása esetén az Utazásszervező mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Utazásszervező köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast.

 

14. Az Utazásszervező kötelezi magát, hogy az utazási ajánlataiban minden esetben jelzi, hogy a részvételi díj tartalmazza-e a baleset, poggyász és útlemondási biztosításokat. Ettől eltérő esetben a részvételi díj az utazás programjában szereplő szolgáltatások díját, az Utazásszervező eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az esetleges/vonatkozó ÁFA összegét foglalja magában; a részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatára vonatkozó (repülőjegy és útlemondási) biztosítások díjait.

 

15. Az Utazásszervező az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal - valamint ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb -, úgy az utazási szerződés megkötésekor, írásban tájékoztatja az utast az Utazásszervező idegenvezetőjével vagy helyi képviselőjével kezdeményezhető kapcsolatfelvétel módjáról, az utazási okmányok átvételének helyéről és idejéről. Továbbá az utas által igénybe vehető biztosításokról, amennyiben azokat a programfüzetben (utazási ajánlat) nem tette közzé.

 

16. Az Utazásszervező az utast a jelentkezéskor tájékoztatja arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum stb.) az utas szerzi be vagy megbízásából az iroda. Az utast tájékoztatja az egyes adatszolgáltatási időkről. A határidő elmulasztása esetén az utazás az utasnak felróható okból meghiúsultnak tekinthető.

 

17. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél, vízum, vám, deviza, egészségügyi és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele az út indulását követő legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az Utazásszervező jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat kötbérként érvényesíteni.

 

18. Az utazás során az utasnak felróható okból bekövetkező szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén, az utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 

19. Az utas poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazása során az utas gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Utazásszervező közreműködője át nem vette.

 

20. Az Utazásszervező működési engedélyének száma: 471-5/2008, Fonyód Polgármesteri Hivatal, nyilvántartási szám: 40/203, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bejegyzési száma: U-000916

 

21. A Utazásszervező által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Fonyód Bíróság kizárólagos illetékességének

 

22. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerződés hiányossága tekintetében az utas a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

 

 

 

 

 

P&P Tours Utazási Iroda, mint Utazásszervező

 

 

Kelt: .Fonyód,

 

A P&P Tours Utazási Iroda Általános Szerződési Feltételeit elolvastam és magamra, valamint utastársaimra nézve tudomásul vettem.

 

.....................................................................................................................



ÁFA NYILATKOZAT

Megrendelő neve:         …………………………………………………………..

címe:                                    ……………………………………………..……………

ezen nyilatkozattal igazolom, hogy a P&P Kft-től (8640 Fonyód, Szent István u. 5.  )

Út megnevezése:           …………………………………………………………..

Utazás időpontja:           …………………………………………………………..

a 2007. évi CXXVII. tv. 206. §-a alapján

nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszem igénybe.

adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe.

adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.

Dátum: . ………………………

                                                                                                                                             ……………………………………………………….

                                                                                                                                                                            Utas aláírása